Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวการศึกษา  >
ผลประเมินนานาชาติ นร.ไทยอ่อนเคมี

รมช.ศึกษาฯเผยเตรียมปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หลังผลประเมินพบนักเรียนไทยด้อยในวิชา เคมี แต่ดีในวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมการศึกษาไทยเทียบกับนานาชาติอยู่ ในระดับปานกลาง

นายจำลอง ครุฑขุนทด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมของ กระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย TIMSS ที่อยู่ในความดูแลของสมาคมนานาชาติ เพื่อการประเมินผลการศึกษา (IEA) โดยได้จัดให้มี การประเมินผลในระดับนานาชาติของประเทศต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบในหลายวิชา

ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการประเมิน คือ เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนว่ามีการเปลี่ยน แปลงอย่างไรบ้าง โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ถึง 41 ประเทศ แบ่งเป็นประเภทวิชา ต่างๆ ดังนี้ มีสาระง่ายๆ สาระซับซ้อนวิเคราะห์ กระบวนการหาความรู้ เป็นต้น

สำหรับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไทย ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ในกลุ่มปานกลาง โดยมีคะ แนนอยู่ในอันดับที่ 24 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนนานาชาติ แต่ความแตกต่างไม่มี ผลทางสถิติ หากมองในภาครวมของเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่นักเรียนไทยด้อยที่สุดคือ วิชาเคมี แต่วิชาที่มีความสามารถอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีองค์ประกอบ หลายประการที่ทำห้ผลคะแนนนักเรียนไทยลดต่ำลงกว่าประเทศอื่นๆ กล่าวคือ ประการแรก เวลาเรียนที่กำหนดในโครงการสร้างหลักสูตรของประเทศไทยต่ำสุด และต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียค่อนข้างมาก ประการที่สอง ทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนไม่เพียงพอสำหรับครูผู้สอนและนักเรียน และประการสุดท้าย ข้อสอบที่ใช้วัดในการแข่งขันไม่ตรงกับการสอนของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่ออีกว่า ผลการประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ควรจะมีการปรับปรุงการสอน กล่าวคือ เพิ่มหลักสูตรการเรียนของนักเรียนไทย เพื่อ ให้ได้ทัดเทียมกับนานาชาติ ควรจะจัดสรรงบประมาณในด้านทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่ม ขึ้นให้เพียงพอต่อบุคลากรครู นักเรียน และเพิ่มเวลาการเรียนภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนไทยได้พัฒนาคุณภาพในการศึกษามากยิ่งขึ้น
back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved