Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวการศึกษา  >
สำรวจทำไมเด็กไทยอ่อนวิทย์ฯ

นายสุขม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็น อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวน 1,087 คน เรื่อง "ทำไมเด็กไทยจึงอ่อนวิทยาศาสตร์ และแข่งขันบนเวทีโลกไม่ได้" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 - 20 มีค. ที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็น ด้วยกัน

ทั้งนี้ ในหัวข้อ "ทำไมเด็กไทยจึงไม่ค่อยชอบและอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์" นั้น อาจารย์ส่วนใหญ่เห็น พ้องต้องกัน 32.46% ว่า เป็นวิชาที่ยาก มีเนื้อหาในหลักสูตรมาก คิดเป็น 20.63% เห็นว่าการสอน ไม่ดีพอ สื่อสารไม่เข้าใจและสอนน่าเบื่อ อีก 16.18% เห็นว่าเด็กไม่ได้รับการสนับสนุน หรือปลูกฝัง ให้รักวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งยังถูกกีดกันโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์

ส่วนหัวข้อ "ทำอย่างไรเด็กไทยจึงสามารถแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์กับนานาชาติได้" อาจารย์ส่วน ใหญ่คิดเป็น 34.88% เห็นว่า จะต้องพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้สามารถสร้างเด็กให้รู้จักคิด สังเกต และมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วน 18.60% เห็นว่าต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก ทุกฝ่าย และ 16.28% เห็นว่าต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีการทดลองการใช้อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้

และหัวข้อ "เคล็ดลับของอาจารย์ในการปลูกฝังวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก" ส่วนใหญ่ 31.25% เห็นว่าอาจารย์ต้องทำวิชาวิทยาศาสตร์ให้น่าสนุก และน่าสนใจ อีก 29.17% เห็นว่าอาจารย์ ควรมีความรอบรู้ มีความสามารถในการถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจง่าย และพร้อมรับฟังความคิด เห็นจากเด็ก ส่วน 18.75% เห็นว่าจะต้องปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กว่า วิชา วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะศึกษา
back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved