Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวการศึกษา  >
กทม.จัดอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา

จับนักเรียนคัดลายมือ

กทม.สนองพระราชดำรัสในหลวงที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จัดทำ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา "ลายมืองามตามแบบไทย" โดยเริ่มจากโรงเรียนในสังกัด ไปแล้วกว่า 400 แห่ง เน้นการฝึกออกเสียงคำควบกล้ำภาษาไทย และจะจัดอบรม "ครูลายมืองาม" เพื่อนำไปฝึกนักเรียนคัดลายมือต่อไป

ดร.ธารินทร์ สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม) เปิดเผยว่า สภาพปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยมีความผิดเพี้ยนไปมาก ทั้งการพูดการเขียน ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนเช่นในปัจจุบัน กทม.จึงจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา "ลายมืองามตาม แบบไทย" ขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

โดยกำหนดกิจกรรมให้โรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้ง 431 โรงเรียน ดำเนินการพัฒนานักเรียน ใน 6 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ การออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง การท่องบทอาขยาน และบท ร้อยกรองที่ไพเราะในโรงเรียน การย่อความ การเรียงความและการเขียนบทร้อยกรอง

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้นักการศึกษา โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรม คือ การจัดอบรมครูและนักเรียนตาม แนวทาง "หมอภาษา" เน้นการฝึกฝนนักเรียนให้สามารถออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เช่น เสียง ร ล คำควบกล้ำ และตัว จ ฉ ช ฝ ฟ ถ ท ส ง ฮ เป็นต้น โดยจัดอบรมไปแล้ว ทั้ง 431 โรงแรียน เมื่อเดือนกพ.ที่ผ่านมา และมอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวทางฯ ไปดำเนินกิจการร้านหมอภาษาในโรงเรียน เปิดบริการฝึกอบรมการออกเสียงให้นักเรียน อย่างทั่วถึง

กิจกรรมที่สองคือ การจัดอบรมครูโครงการลายมืองามตามแบบไทย โดยจะจัดอบรมครูโรงเรียน ละ 1 คน ในปลายมีค.นี้ เพื่อไปฝึกนักเรียนคัดลายมืออย่างถูกต้องสวยงาม โดยคาดหวังว่าใน ระยะเวลา 4 ปีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.กว่า 300,000 คน จะมีลายมือที่สวยงาม เป็น ระเบียบ อ่านง่ายและถูกต้อง

ในปีการศึกษา 2544 จะเริ่มกิจกรรมคัดลายมืองาม ตั้งแต่ ป.1 ไปจนถึงป. 6 จะพยายามเริ่ม ที่นักเรียนตั้งแต่ป. 1 ขึ้นไป ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรงพอสมควรแล้ว จะฝึกคัดลายมือก่อน ซึ่งได้ศึกษามาว่าจะเริ่มต้นอย่างไรที่จะเป็นการง่ายสำหรับเด็กที่จะคัดลายมือ พบว่า เด็ก สามารถที่จะคัดลายมือหัวกลมตัวเหลี่ยมได้ก่อน แต่ไม่ได้คัดจาก ก อาจจะคัดตัว ง น ซึ่งจะ ง่ายก่อนไปหาตัวยาก และจะพัฒนาเด็กขึ้นไปเรื่อยๆ ให้สามารถเขียนลายมือแบบที่สวยงาม ที่สุดของภาษาไทย คือลายมือแบบเอกลักษณ์ ซึ่งจะสอนให้เด็กระดับป.4 ป. 5 เขียนต่อไป ดร.ธารินทร์ กล่าว

นอกจากนั้น ยังกล่าวต่อไปว่า จะมีศึกษานิเทศก์คอยติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช) จะมีการให้เกียรติ บัตรกับเด็กที่สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดด้วยถ้าทดสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของกทม. รับรองด้วย และยังมีความคิดที่จะจัดกิจกรรม "หมอภาษา" ที่พิพิธภัณฑ์เด็กสวนรถไฟ ในเดือน พค.นี้ด้วย เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไปให้พูดภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน
back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved