Make your own free website on Tripod.com

Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployข้อแนะนำการปฏิบัติตนให้เป็นแม่ตัวอย่างด้านสุขภาพ
  1. มีลูกคนแรกเมื่ออายุระหว่าง 20 - 30 ปี

  2. ท้องว่างอย่างน้อย 2 ปี

  3. มีลูกไม่เกิน 2 คน

  4. ฝากท้องตั้งแต่ระยะแรกที่ทราบว่าท้อง และคลอดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผดุงครรภ์โบราณที่อบรมแล้ว

  5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบ 2 เข็ม ระหว่างท้อง

  6. รู้จักการปฏิบัติตนระหว่างตั้งท้อง คลอด และหลังคลอด

  7. ลูกมีน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัมขึ้นไป

  8. ให้ลูกดูดนมทันทีหลังคลอด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 4 เดือน จึงเริ่มให้อาหารตามวัย และควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปอย่างน้อย 12 เดือน

  9. เลี้ยงลูกได้แข็งแรงดี ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร

  10. นำลูกทุกคนไปรับวัคซีนป้องกันโรคตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำหนด
ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved