Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/


ชีวิตและสุขภาพ > โรคน่ารู้

โรคคอตีบ (Diphtheria)

อาการ
โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อของต่อมทอนซิล ลำคอ และผิวหนังผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ร่วมกับคอเจ็บ หรือหายใจไม่สะดวก หรือมีแผลที่ผิวหนัง บริเวณที่มีการติดเชื้อจะพบฝ้า หรือแผ่นสีขาวเทา ซึ่งเป็นผลมาจาก toxin ของเชื้อรอบๆ แผ่น หรือฝ้านี้จะบวมแดง การติดเชื้อที่ผิวหนังจะไม่มี ลักษณะพิเศษเช่นนี้ให้เห็น ทำให้แยกยากจากการติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อโรคตัวอื่นๆ นอก จากเกิดอาการเฉพาะที่ดังกล่าวแล้ว toxin ของเชื้อนี้ยังทำให้เกิดอาการที่อวัยวะอื่นของร่างกาย ได้อีก เช่น เส้นประสาทอักเสบ และที่สำคัญคือ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) ในโรค นี้พบผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการป่วย (inapparent infection) มากกว่าผู้ที่มีอาการป่วยมาก อัตราการตายต่อการป่วยในโรคนี้ยังคงมีประมาณ 5-10%

เชื้อที่เป็นสาเหต
Corynebacterium diphtheriae ซึ่งมี 3 ชนิด คือ gravis, mitis และ intermedius

วิธีการติดต่อ
โดยการได้รับเชื้อจากผู้ป่วย หรือพาหะ

ระยะฟักตัว
2-5 วัน อาจจะนานกว่านั้น

ระยะติดต่อ
ตลอดระยะที่ยังพบเชื้อในผู้ป่วย ผู้ที่เป็นพาหะบางรายอาจจะแพร่เชื้อได้นานถึง 6 เดือน

การควบคุมโรค
เมื่อพบผู้ป่วยควรรายงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขในท้องที่นั้น ให้การรักษาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลด้วย antitoxin ร่วมกับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ควรแยกตัวผู้ป่วยไว้จนกว่าจะ ตรวจไม่พบเชื้ออีก เก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสส่งตรวจเพาะเชื้อ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการ สัมผัสกับผู้ป่วย หรือสัมผัสของใช้ผู้ป่วย ในกลุ่มผู้สัมผัสควรให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เป็นการกระตุ้นถ้าเคยได้รับมาแล้ว หรือเริ่มให้เป็นเข็มแรกถ้ายังไม่เคยได้รับมาก่อน เฝ้าระวังผู้ที่จะป่วยด้วยโรคคอตีบตามมาในกลุ่มนี้ ผู้ที่เป็นพาหะของโรคคอตีบ ให้การ รักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นการระบาดให้วัคซีนครอบคลุมกลุ่ม ประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

การป้องกัน
ด้วยการใช้วัคซีนป้องกันโรค


ข้อมูล: กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขข่าวสุขภาพมุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved