Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/
ข่าวสุขภาพ

เด็กไทย 49% นอนโดยไม่แปรงฟัน


กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยตัวเลขผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศมีสูงถึงปีละ 20 ล้านคน เตรียมเร่งปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ซ้ำร้าย จากการสำรวจพฤติกรรมอนามัยนักเรียนทั่วประเทศล่าสุด พบเด็กเกือบร้อย ละ 49 ชอบนอนโดยไม่แปรงฟันก่อน และอีกกว่าร้อยละ 50 ไม่ล้างมือให้ สะอาดก่อนรับประทานอาหาร

นางนิตยา มหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบัน นโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นที่การป้องกันโรคและส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี แต่จากข้อมูลการรักษาพยาบาลในปี 2542 พบว่า มี ประชาชนเจ็บป่วยและเข้ารับการตรวจรักษาโรคจากแพทย์ในโรงพยาบาล ทุกระดับ ในสังกัดทั่วประเทศ ประมาณ 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของ ประชากรทั้งหมด

ที่สำคัญคือ ในจำนวนนี้มีอาการถึงขั้นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านคน โดยเฉลี่ยนอนโรงพยาบาลรายละ 5 วัน ทำให้เกิดการสูญเสียราย จ่ายมากขึ้น แม้ว่าบางส่วนจะอยู่ในระบบประกันสุขภาพ หรืออยู่ในกลุ่มของ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลก็ตาม

ดังนั้น น.พ.มงคล ณ สงขลา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่ การป้องกัน โดยใช้มาตรการสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้อกำหนดให้ ประชาชนทุกคนปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย นำไปสู่ การมีสุขภาพดี

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน โดย จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพของชุมชน

ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่พศ. 2539 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้ขยาย ครอบคลุมโรงเรียนแล้ว 8,350 แห่ง ซึ่งคาดว่า หากนักเรียนรุ่นนี้เติบโตเป็น ผู้ใหญ่ จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักรักษาดูแลสุขภาพของตนเองดีขึ้น

ทางด้าน นายจำนงค์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ในปี 2543 กองสุขศึกษาได้ดำเนินการสำรวจสภาวะพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญ ญติแห่งชาติ 10 ข้อ ในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสำรวจครั้งแรกในประเทศไทยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7,300 คน

ผลการสำรวจพบว่า พฤติกรรมที่ต้องแก้ไขและปลูกฝังมี 3 ข้อ คือ การดูแล สุขภาพในช่องปาก, การรับประทานอาหาร และการป้องกันอุบัติภัย โดย เฉพาะเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

สำหรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่องปาก พบว่า นักเรียนมากกว่าร้อย ละ 8 ขึ้นไป แปรงฟันหลังตื่นนอนในตอนเช้า อีกร้อยละ 49 ไม่แปรงฟันก่อน นอน โดยเด็กมากกว่าร้อยละ 70 ไม่เคยพบทันตแพทย์ตรวจฟันเลย

ในส่วนของการรับประทานอาหาร พบว่า เด็กมากกว่าครึ่ง ไม่ชอบล้างมือก่อน รับประทานอาหาร และมีเด็กครึ่งต่อครึ่งที่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือ อาหารรสจัด ผลของพฤติกรรมเหล่านี้เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดทางเดิน อาหาร

ขณะที่พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร พบว่า มีเด็กไม่ถึงร้อยละ 20 ที่ ใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ทางด้านสุขบัญญัติอื่นๆ ได้แก่:-

 • การดูแลความสะอาดร่างกาย
 • การไม่สูบบุหรี่ หรือสารเสพติดอื่น
 • การสร้างความอบอุ่นในครอบครัว
 • การออกกำลังกาย
 • การทำจิตใจให้แจ่มใส ร่าเริง
 • การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม

  ผลการสำรวจพบว่า เด็กมีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัญหาทั้งหมดที่ได้ จากการสำรวจในครั้งนี้ กองสุขศึกษาจะได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ ร่วมมือกันแก้ไข ขณะเดียวกันจะใช้ฐานข้อมูลทั้งหมดนี้ จัดทำแผนการ แก้ไขในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 ต่อไป


  ข้อมูล: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (8 มีค. 2544)  back

  ข่าวสุขภาพ  มุมการกุศล : Charity area


  Email Login
  Password
  New users
  sign up!
  Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
  เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


  maeaom@hotmail.com
  Thaiparents.com 2000
  All rights reserved