มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ เป็นมูลนิธิที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2508

โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งดังนี้

1 เพื่อบำรุง ส่งเสริมกิจการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
2 เพื่อใช้ในกิจการศึกษาวิชาแพทย์ พยาบาล นักเรียนพยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
3 เพื่อใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับแพทย์และพยาบาล


ขณะนี้ทางมูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ กำลังจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือ
เด็กปัญญาอ่อน อนาถาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในด้านการศึกษาและการแพทย์
จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธากรุณาบริจาคเงินมายังมูลนิธิฯ


รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ

1 นายแพทย์ เล็ก มโนมัยอุดม
2 นายแพทย์สวนันท์ ธาระวานิช
3 นายแพทย์อมร แสนสุข
4 แพทย์หญิง กนิษฐา ธาระวานิช
5 นางประนอม ตันสุขเกษม
6 นางศจี อนันต์นพคุณ
7 นางพันธนัย ลิมปกพันธ์
ประธานมูลนิธิ
รองประธานมูลนิธิ
กรรมการมูลนิธิ
กรรมการมูลนิธิ
กรรมการมูลนิธิ
กรรมการมูลนิธิ
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลา
เลขที่บัญชี 554-2-38395-6 (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)


เมื่อโอนเงินผ่านบัญชีแล้ว กรุณาส่งชื่อ, ที่อยู่และเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีบริจาคของท่านมายังที่ตั้งของมูลนิธิฯ ตามที่อยู่นี้

มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์
3 ซอย 10 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา 90000

เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารรับบริจาคเพื่อใช้ในการหักลดหย่อนภาษีได้ มายังท่านต่อไป ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคมา ณ ที่นี้ด้วย

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved