Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
ข่าวการศึกษา  >
รร.เอกชนประกาศรับนร.ได้ 5 แสนคนในปีการศึกษาน


สช.ประกาศแผนรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนปี 2544 มีที่นั่งนักเรียนกว่า 5 แสนที่นั่ง โดยเฉพาะ ชั้นอนุบาลและประถม 1 และสามารถรับได้ถึงกว่า 3 แสนที่นั่ง ระบุโรงเรียนในสังกัดห้ามจัดสอบข้อ เขียนกับเด็กอนุบาลและป.1 โดยให้ทดสอบเกณฑ์ความพร้อมเท่านั้น

ดร.จรวยพร ธรณินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน (สช.) ได้ปรับแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงศึกษาในปีการศึกษา 2544

โดยในปีการศึกษานี้ นักเรียนชั้นอนุบาลรับจำนวน 190,032 คน ชั้นประถมจำนวน 161,396 คน ชั้น ม.1 จำนวน 77,621 คน ชั้น ม.4 จำนวน 28,976 คน ปวช.ปีที่ 1 จำนวน 68,200 คน และปวส.ป ีที่ 1 จำนวน 96,290 คน

สำหรับชั้นอนุบาลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกและสำหรับชั้นป.1 ให้พิจารณารับตามคุณสมบัติของเด็ก ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ จะไม่มีการสอบข้อเขียนทางวิชาการ แต่ให้พิจารณาพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก โดย กำหนดเกณฑ์คัดเลือก จากการสัมภาษณ์ความพร้อม การใช้สื่อ เกม กิจกรรม ประกอบในการ ทดสอบความถนัด

รวมทั้งการให้ความสำคัญกับสังคมและชุมชนร่วมกำหนดในโควต้าพิเศษในการรับนักเรียน ซึ่งตน มั่นใจว่า นโยบายนี้โรงเรีนเอกชนสามารถนำไปปฏิบัติได้เองเนื่องจากได้เคยมีการคุยกันนานแล้ว อย่างไรก็ตาม โรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนชั้นอนุบาลและป.1 ไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน ไม่ ต้องปรับการรับใหม่ให้ถือว่านโยบายเพิ่งเริ่มปฏิบัตินับจากวันนี้ แต่ยังมีโรงเรียนเอกชนอีกหลาย โรงเรียนที่ยังไม่รับ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกล่าวอีกว่า สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่จะเรียน ต่อในชั้นมัธยมต้นและปลาย สช.ได้ประสานกับกรมสามัญศึกษาให้จัดสรรโควต้าให้นักเรียน โรงเรียนเอกชนด้วย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนยากจนและกลุ่มที่ด้อยโอกาส สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด ในพุทธศาสนา 70 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดต่างๆ 31 แห่ง รวมทั้ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 37 แห่ง โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติ 58 แห่ง ใช้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์การประเมินและสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปี สำหรับ ผู้ปกครองที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนการศึกษาเอกชน หมายเลขโทรศัพท์ 1693 และ 628-7000


ข่าวจาก: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 16 มีค.44
back

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved