Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy
เด็กวัย 1 - 5 ปี   >
บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน

วัคซีน อายุที่ควร
ได้รับ
วัน เดือน ปี/สถานที่ได้รับวัคซีน
ครั้งที่
1
ครั้งที่
2
ครั้งที่
3
ครั้งที่
4
ครั้งที่
5
ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค แรกเกิด
4 - 6 ปี*
                        
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี แรกเกิด
2-3 เดือน
6-7 เดือน
                        
- กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก - ไอกรน
2-3 เดือน
4-5 เดือน
6-7 เดือน
ปีครึ่ง - 2 ปี
4-6 ปี
                        
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
หัดเยอรมัน และคางทูม
9-12 เดือน
4-6 ปี
                        
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้สมองอักเสบ เจอี
1) 1 ปี - 2 ปี
(ฉีด 2 ครั้ง
เข็มที่ 2 ห่าง
จากเข็มแรก
1-2 สัปดาห์)
2) สองปีครึ่ง
- 3 ปี
                        
วัคซีนอื่นๆ…………............…
………………......................……….
                                  


หมายเหตุ: วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนวัคซีนเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี
* กรณีไม่มีแผลเป็นจากการฉีดวัคซีนป้องกัน วัณโรค ให้ฉีดเมื่อเด็กอายุ 4-6 ปี

ข้อมูล: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved