Poj
Ploy
Mirror Site http://www.geocities.com/thaiparents/


ชีวิตและสุขภาพ > บทความน่าสนใจ
ขนมเด็กใส่สี

ขนมเด็กที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด มักจะมีการผสมสีสวยสดให้ดูน่ารับ ประทาน หรือเพื่อปิดบัง หรือซ่อนข้อบกพร่องของขนม เช่น กรรมวิธี การผลิตทำให้ขนมไม่สะอาด จึงต้องใส่สีเพื่อปิดบังข้อบกพร่องดังกล่าว โดยทั่วไป สีที่ กฎหมายอนุญาตให้ใช้ผสมในอาหาร มี 2 ชนิด คือ

1. สีจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีเหลืองจากขมิ้น เป็นต้น

2. สีผสมอาหาร เป็นสีที่ได้จากสังเคราะห์ การใช้สีประเภทนี้ ต้องไม่เกิน ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ สีประเภทนี้ นอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่าง กายแล้ว หากใช้เกินมาตรฐาน หรือใช้ในปริมาณมาก และบ่อยอาจ ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้

สีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ผสมในอาหาร ได้แก่ สีย้อมผ้า ย้อมเส้นใย ย้อมกระดาษต่างๆ ได้จากสารเคมีสังเคราะห์ จัดเป็นวัตถุมีพิษ เป็นอัน ตรายมาก ผู้ผลิตบางรายนำสีเหล่านี้ มาผสมในขนมโดยไม่รู้ หรือรู้ แต่เห็นแก่ได้ เนื่องจากสีย้อมเหล่านี้ให้สีสันที่สดสวย


อันตรายจากสีย้อม

1. พิษจากตัวสีเอง ทำให้เกิดเนื้องอก หรือมะเร็งที่อวัยวะส่วนใดส่วน หนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารและกระเพาะปัสสาวะ

2. พิษจากสารปนเปื้อน เช่น โครเมี่ยม ตะกั่ว สารหนู โลหะหนักเหล่า นี้จะเป็นตัวช่วยทำให้สีเข้ม การได้รับโลหะหนักเข้าไปในร่างกายใน ปริมาณมาก หรือเป็นประจำ ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ วิงเวียน กล้ามเนื้อหดเกร็ง ประสาทหลอน โลหิตจาง เป็นต้น


การเลือกซื้อขนมใส่สี

1. ขนมที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เช่น ขนมในภาชนะบรรจุ ชนิด ลามิเนตหรือขวดแก้ว มีฝาปิดผนึก สามารถป้องกันความชื้นหรืออากาศ ผ่านเข้าไปได้จะต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหารหรือเลขที่อนุญาตฉลากอาหาร แสดงว่าขนมนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา แล้ว สีที่ใช้จะปลอดภัยและมีปริมาณไม่เกินกำหนด

2. ขนมทั่วไป ควรเป็นขนมที่มีสีอ่อน เพราะจะมีปริมาณสีน้อยกว่าขนมสีสด ถ้าเป็นไปได้ควรเลือก ขนมไม่ใส่สีจะดีกว่า นอกจากนี้จะต้องดู ในเรื่อง ความสะอาดของผู้ขาย และสถานที่ขายด้วย

" เลือกกินขนมไม่ใส่สี ทุกชีวีจะปลอดภัย "
ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข


back


มุมการกุศล : Charity area


Email Login
Password
New users
sign up!
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved