Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
ทานอาหารเย็นพร้อมกัน

ครอบครัวที่ทานอาหารเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากัน

มีรายงานล่าสุดชี้แจงว่า การที่เด็กๆ นั่งทานข้าวร่วมโต๊ะอาหารพร้อมหน้า พร้อมตากับสมาชิกในครอบครัวโดย มีผู้นำครอบครัวนั่งหัวโต๊ะ นอกจาก จะทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้ว เด็กๆ เหล่านี้เมื่อโตขึ้นมีแนวโน้มว่า จะเป็นนักอ่านที่ดี ทั้งนี้เป็นผลการ วิจัยของสถาบัน Penn State University ส่วนการวิจัยจาก DePaul University เองก็มีรายงานเพิ่มเติมว่า เด็กเหล่านี้จะ เป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ทั้งนี้เพราะครอบครัวที่นั่งร่วมโต๊ะ อาหารทานข้าวเย็นพร้อมกัน ไม่เพียงแต่แสดง ให้เด็กๆ เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันในครอบครัวเท่านั้น

สำหรับเด็กๆ แล้วยังสื่อความหมายอีกว่า พวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ ซึ่งความคิดนี้จะติดตัวเขาไปด้วยจนเติบโต เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พี่น้องที่นั่งทานข้าวพร้อมกัน มักจะยังคงติดต่อกันและใกล้ชิดสนิทสนมกันเมื่อโตขึ้น


Last updated: 1 May 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved