Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
สิงคโปร์ตรวจหาเชื้อ HIV จากชาวต่างชาติ

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศกฎหมายใหม่ โดยให้ชาวต่างชาติในสิงค โปร์เข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV โดยชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เกิน กว่า 6 เดือนขึ้นไป จะต้องเข้ารับการตรวจโรค รวมทั้งการตรวจเพื่อหาเชื้อ HIV ด้วย หากพบว่าติดเชื้อ HIV จะไม่สามารถอยู่ในสิงคโปร์ได้ต่อไป

นสพ. Straits Times รายงานว่า 2 สัปดาห์ที่แล้วมีผู้หญิงต่าง ชาติซึ่งแต่งงานกับคนสิงคโปร์ ถูกให้ออกนอกประเทศ สิงคโปร์เนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV โดยผู้หญิงต่าง ชาตินั้นส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย, อินโดนีเซีย, จีน และฟิลิปปินส์ ส่วนผู้หญิงอีก 10 คน ซึ่งพบว่าติดเชื้อ HIV แต่มีวีซ่าอยู่ในสิงคโปร์ได้ 1 ปีก็จะต้องถูกให้ออกนอกประ เทศสิงคโปร์เมื่อวีซ่า 1 ปีนั้นหมดอายุลง

โดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร์ประกาศว่า ชาวต่างชาติที่จะขอวีซ่าหรือ work permit เพื่ออาศัยอยู่หรือ ทำงานในสิงคโปร์นานเกิน 6 เดือนขึ้นไปจะต้องผ่านการ ตรวจโรคก่อน โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อ HIV ทั้งนี้เพื่อ เป็นการป้องกันให้ประชาชนสิงคโปร์มีสุขภาพที่ดี แต่ยังยืน ยันว่าชาวต่างชาติที่เป็นคู่แต่งงานของชาวสิงคโปร์ที่ถูกตัดสิน ให้ออกนอกประเทศนั้น สามารถทำเรื่องอุทธรณ์ได้ โดยจะ ตัดสินจะใช้ความเห็นใจในเรื่องของครอบครัวด้วยเพื่อประ กอบการพิจารณาคดี


Last updated: 3 June 2000visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved