Poj
visit our sponsor
visit our sponsor
Ploy

- เครื่องปรับอากาศ
- ขับรถตอนกลางคืน
ลูกฉลาดได้ด้วยความรักของแม่

นักวิจัยจาก McGill University, Canada พบว่าการเอาใจใส่, การทนุถนอมและความรักจาก แม่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความฉลาดและความจำให้กับลูก ผลการวิจัยนี้ได้รับการ ตีพิมพ์ลงในวารสาร Nature Neuroscience

คณะวิจัยได้ทดลองหนูเพศเมีย 2 กลุ่มๆ ละ 32 ตัว โดยกลุ่มแรกเป็นแม่หนูที่สนอกสนใจ ลูกเล็กๆ ของตัวเองมาก โดยหมั่นเลียทำความสะอาดขนให้ลูกหนูมากกว่าแม่หนูอีกกลุ่ม ทั้งสองกลุ่มใช้เวลาอยู่กับลูกเท่าๆ กัน แต่กลุ่มแรกให้ความสนใจเอาใจใส่ลูกมากกว่า เมื่อลูกหนูเหล่านี้โตขึ้น นักวิจัยได้นำลูกหนูไปทดสอบในเขาวงกตซึ่งอยู่ในน้ำ โดยลูก หนูกลุ่มที่มีแม่ให้ความสนใจมากกว่าได้หาวิธีจนพบบันไดไต่ขึ้นจากน้ำซึ่งอยู่ปลายสุดของ เขาวงกตเร็วกว่าลูกหนูอีกกลุ่มซึ่งมีแม่ที่ไม่ค่อยสนใจ เมื่อนักวิจัยเปลี่ยนมาทำให้บันได ที่อยู่ปลายเขาวงกตสามารถมองเห็นได้ง่ายโดยให้อยู่เหนือน้ำ ลูกหนูทั้งหมดก็ยังทำ คะแนนได้เท่าเดิม แสดงให้เห็นว่าลูกหนูที่มีแม่สนใจและเอาใจใส่อย่างดีนั้นมีความฉลาด และมีความจำดีกว่าลูกหนูที่ถูกแม่ทอดทิ้ง

นักวิจัยยังได้วิเคราะห์สมองของลูกหนูที่มีแม่เอาใจใส่ พบว่ามีรอยประสานประสาทเพิ่มขึ้น, มีฮอร์โมนและ Nuerotransmitter receptors เจริญเติบโตขึ้นในบริเวณ Hippocampal ทั้งนี้ บริเวณ Hippocampal เป็นบริเวณสมองที่เชื่อว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกิด ความจำและการเรียนรู้

นักวิจัยยังได้ทำการทดลองต่ออีก โดยการสลับให้ลูกหนูที่มีแม่เอาใจใส่ไปอยู่กับแม่หนู ที่ไม่เอาใจใส่ และให้ลูกหนูที่ถูกมีแม่หนูทอดทิ้งไปอยู่กับแม่หนูที่เอาใจใส่ฟูมฟักลูกหนู ปรากฏว่าลูกหนูทั้งสองกลุ่มทำคะแนนได้ดี และยังมีการพัฒนาของรอยประสานประสาท เพิ่มขึ้น แสดงว่าการถูกละเลยทอดทิ้งทางธรรมชาติสามารถซ่อมแซมได้ด้วยการ ให้ความรักความเอาใจใส่อย่างดี

Last updated: 15 August 2000
visit our sponsor
visit our sponsor


Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved