Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployข่าวสุขภาพ  >
ผลักดัน ร.พ.120 แห่งเข้ามาตรฐาน HA


สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพคาดว่า ปี 2545 จะมีโรงพยาบาลจำนวน 120 แห่งเข้าระบบ มาตรฐานคุณภาพ HA และปี 2546 เตรียมประสานกับสำนักประกันสังคมให้ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใน ระบบต้องมี HA รับรองคุณภาพ ขณะที่นักวิชาการระบุ HA จะกระตุ้นการพัฒนาของร.พ. แต่ปัญหา ด้านคุณภาพการรักษาคนไข้ยัง "ถอยหลังเข้าคลอง"

น.พ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA) เปิดเผยว่า ระบบ HA (Hospital Accrediation) คือ การรับรองคุณภาพและรับรองว่า โรงพยาบาลมีความน่าเชื่อถือ หรือเป็น เครื่องหมายการันตีว่า โรงพยาบาลแห่งนี้มีคุณภาพ โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพ (HA) จำนวน 9 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันวางเป้าหมายไว้ว่าในปี 2545 นี้จะมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองอีกถึง กว่า 100 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ สถาบันสามารถเข้าไปประเมินและตรวจสอบได้ไม่ยาก

"ตามแผนโรงพยาบาลที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการนี้มี 300 แห่ง โดยปีนี้ได้ร่วมกับกองสาธารณสุข ภูมิภาค ให้โรงพยาบาลชุมชน 120 แห่ง เอากระบวนการ HA ไปปรับใช้และร่วมมือกับกองโรง พยาบาลภูมิภาคซึ่งดูแลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 92 แห่ง คือพวกนี้จะทำไปพร้อมกันอีก 35 แห่ง ให้ผู้ บริหารโรงพยาบาลในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกัน จะดำเนินการสร้างเครือข่ายของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อช่วยเหลือพัฒนา คือพยายาม ให้โรงพยาบาลที่มีความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับ 2 กลุ่มหลักคือ สำนักงาน ประกันสังคมซึ่งกำหนดเป็นนโยบายว่าในปี 2546 โรงพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยประกันสังคม ทั้งที่ เป็นโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ทั้งหมดนี้ต้องมีระบบประกันคุณภาพ

สำหรับกลุ่มที่สองคือ กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่ม แพทย์ต่างๆ ที่ตกลงกันว่าปี 2545 โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งจะใช้ HA รวมทั้งแพทย์สภาซึ่งดูแลฝึก อบรมแพทย์ประจำบ้าน

ทั้งนี้ตามแผนฯ 9 ระบุว่า สิ้นแผนฯ ทุกโรงพยาบาลควรจะได้รับ HA ขณะเดียวกันก็มีการกำหนด ในรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เพื่อให้เกิดการปฏิรูปของการบริการ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนทั้ง หมด 400 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุข 700 แห่ง รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ ร่วมกันทำงานเรื่อง สุขภาพของประชาชน

ทางด้าน น.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในฐานะหนึ่งในทีมผู้ประสานงานกลางระบบ HA วิจารณ์ว่า ระบบ HA ที่โรงพยาบาลได้ศึกษาและดำเนินการตั้งแต่ปี 2540 นั้น เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ในการบริการของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วย

โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งต้อง พยายามลดเรื่องนี้ให้ได้ เพราะส่วนหนึ่งของ HA คือ เรื่องการรับรองความปลอดภัยให้ผู้ป่วย และให้ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาล

"ในช่วง 3 ปีที่เรานำมาทดลองใช้ปรากฏว่า คนของเรามีความคิดสร้างสรรค์ และมีการทำงานเป็น ทีมมากขึ้นกว่าเดิม" น.พ.ประเสริฐ กล่าว

ส่วนปัญหาของการนำระบบ HA มาใช้ในระยะแรกคือ บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลจะบอกว่ามี ภารกิจในความรับผิดชอบมากอยู่แล้ว และมักคิดว่าการนำระบบ HA มาใช้ จะเป็นการเพิ่มงานให้ มากขึ้น ซึ่งผู้บริหารโรงพยาบาลต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างความเข้าใจและพัฒนาในเรื่องดัง กล่าว

ขณะเดียวกันนักวิชาการด้านสุขภาพ ระบุว่า HA คือกระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ซึ่ง จะเป็นกลไกช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลทั้งองค์กรอย่างมีทิศทางเป็นระบบ

ทว่า ปัญหาคุณภาพของการรักษาผู้ป่วย และการบริการทางแพทย์นั้น คาดว่าจะไม่ได้พัฒนาไปตาม ระบบ การบริการรักษาผู้ป่วยยังอยู่ในลักษณะ "ถอยหลังเข้าคลอง" เนื่องจากธุรกิจทางการแพทย์ ต่างยังมุ่งเน้นแสวงหากำไร คนมีฐานะดีมักได้คุณภาพในการรักษามากกว่าคนยากจนเสมอ


ข้อมูล: ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ


back

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved