Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ployข่าวสุขภาพ  >
รพ.พระมงกุฎฯ จัดโครงการพ่อคุณภาพ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าชูแนวคิดนักจิตวิทยาชื่อดังเชื่อความผูกพันระหว่างพ่อและทารกในช่วง แรกๆ หลังคลอดมีผลคงทน และเปลี่ยนพฤติกรรมของบิดามารดาต่อทารกในเชิงบวก จัดโครงการ "คุณพ่อคุณภาพ" ดึงชายไทยร่วมเลี้ยงดูบุตรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาสังคมจากความบก พร่องของสถาบันครอบครัว

ร.อ.หญิง เบญจวรรณ เพิ่มความสุข คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการคุณพ่อคุณภาพ ซึ่งจัดโดย หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ 6 รพ.พระมงกุฎเกล้าเปิดเผยว่า ในปัจจุบันแม่มักมีบทบาทในการทำงาน นอกบ้านเพิ่มขึ้น การอบรมเลี้ยงดูลูกจึงควรเป็นหน้าที่ของทั้งพ่อและแม่ร่วมกัน

ทั้งนี้แนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความผูกพันระหว่างพ่อและลูกตามหลักแนวคิดของคลอส และแคนเนล เชื่อว่า ความผูกพันหรือสัมพันธภาพเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างบุคคล 2 คน จะมีความคงทนตลอดไป จะต้องมีลักษณะ 2 ทางคือ ความผูกพันที่ที่พ่อแม่มีต่อลูก และที่ลูก มีต่อพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู

รวมทั้งเชื่อว่า มีช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังคลอดที่เกิดกระบวนการความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลานาทีแรกๆ ชั่วโมงแรกๆ หลังคลอด และระยะเวลานี้ อาจมีผลเปลี่ยนพฤติกรรม ของพ่อแม่ที่มีต่อทารกได้

ดังนั้น โครงการคุณพ่อคุณภาพ จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ หรือความผูกพันระหว่างพ่อกับ ทารก และสนับสนุนช่วยเหลือให้พ่อได้แสดงบทบาทในการเลี้ยงดูลูกได้อย่างเหมาะสม มีประ สิทธิภาพ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันแห่งความรัก ความอบอุ่นและความสำคัญของครอบครัวให้แก่สมาชิก

ร.อ.หญิงเบญจวรรณ กล่าวอีกว่า โครงการคุณพ่อคุณภาพ มีวัตถุประสงค์นอกจากส่งเสริมสัมพันธ ภาพที่ดีในครอบครัวและทำให้บิดาเข้าใจบทบาท รวมทั้งมีทักษะในการเลี้ยงดูลูกอย่างมีประสิทธิ ภาพแล้ว ยังสามารถสร้างสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพเลี้ยงดูลูกได้เป็นกำลังที่ดีของชาติ และลด ปัญหาสังคมที่เกิดจากความบกพร่องของสถาบันครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก

สำหรับหลักสูตรในการดำเนินการ มีการจัดสอนให้ความรู้ในเรื่องอาหารเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมพัฒนาการ การสังเกตอาการผิดปกติของลูก การดูแลทารกหลังคลอด การอาบน้ำเด็ก การบริบาลทารก การอุ้ม การให้นมขวด นมแม่ การเช็ดสะดือ การปฏิบัติเมื่อลูกไม่สบาย และ บทบาทความเป็นพ่อ ซึ่งบิดาที่เข้าโครงการจะมีสิทธิในการอยู่ร่วมกับแม่และเด็กที่โรงพยาบาล ได้หลังคลอด โดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในหอผู้ป่วยซึ่งเดิมไม่อนุญาตให้พ่ออยู่ เฝ้าแม่และเด็กได้

ทั้งนี้ ร.อ.หญิงเบญจวรรณ กล่าว่า โครงการนี้ หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ 6 ได้เริ่มดำเนินการมา เป็นเวลา 7 เดือน โดยนำร่องทดลองใน 20 คู่แรกไปแล้ว โดยให้อ่านคู่มือและศึกษาจากวิดีโอ พบปัญหาคือ ผู้ร่วมโครงการไม่เข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ดี ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองอีก 20 คู่ โดย ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาบุคลากรอบรมในแต่ละเนื้อหา ซึ่งสร้างความพอใจให้กับผู้ร่วมโครงการ และพบว่า ผู้เป็นพ่อมีส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติบทบาทความเป็นพ่อได้เข้าใจดีขึ้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ โรงพยาบาลพระ มงกุฎเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 246-1400 ต่อ 94044, 94041 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อน ไขว่า การคลอดต้องเป็นการคลอดธรรมชาติ พักหลังคลอดในห้องพิเศษเดี่ยว และพ่อต้องมีเวลา เพียงพอเข้าร่วมโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 2-3 วันในการเฝ้ามารดาและทารก


back

Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved