Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy


สารบัญ  >
คู่มือปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
โดย พ.อ.หญิง พวงจันทร์ (วีระไวทยะ) วงศ์วิเศษ
โครงการอาสา
"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก"
สภากาชาดไทย


สืบเนื่องจากการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2538 และระยะเวลาที่น้ำ ท่วมนานนับเดือนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เป็นอย่างมาก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงมีพระดำริ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรม เหล่านั้น จึงโปรดให้สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ อาสา "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ เคราะห์กรรม หรือภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือในด้านการ อำนวยความสะดวก และแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วยที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้

ดังนั้น ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานคร หรือในต่างจังหวัดที่ทุรกัน ดารเพียงใดก็ตาม พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จออกเยี่ยมเยียนและประทานถุงยังชีพ พระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์ในวัดที่ประสบ อุทกภัยอีกด้วย และโปรดให้สำนักงานอาสากาชาด นำอาสากาชาดออกเยี่ยมเยียนและมอบ ถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านั้นโดยทันทีที่เกิดน้ำท่วมขึ้น และยังทรงสนับ สนุนและเชื่อมโยงให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากตามวัตถุประสงค์อีกข้อ หนึ่งของโครงการฯ ด้วย

นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2538 ได้มีประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ จากภัยน้ำท่วมได้ร่วมกันบริจาคเงิน สิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะข้าวสาร อาหารแห้งเป็นจำนวนมาก และทางโครงการฯ ยังคงมีกิจกรรมช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีภารกิจในการช่วยประทังชีวิตและดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรตามสภาพ ของอุทกภัย โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ การสนับสนุนให้มีการเตรียมพร้อมก่อนมีอุทกภัยโดย ให้มีการจัดตั้งคลังน้ำดื่มไว้ที่จังหวัด การจัดหาอาหารสดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาหาร ได้ ด้วยการจัดตั้ง "โรงทาน" การแจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทาน การจัดตั้งคลังน้ำดื่มย่อยที่ให้ มีการปันส่วนโดยสมัครใจ การจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั่วคราว การจัดกิจกรรม "โรงบุญ" โดยการจัดเลี้ยงอาหารและนันทนาการ สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยติดต่อกัน เป็นเวลานาน และในปีนี้ (2543) ทางโครงการฯ ได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยการมอบถุงยัง ชีพจำนวน 10,100 ครอบครัว พระภิกษุสงฆ์ 1,000 รูป ตั้งโรงทานประกอบอาหาร 2 แห่ง จัดตั้งคลังน้ำดื่ม 12 จังหวัด จัดตั้งคลังน้ำดื่มแบบปันส่วนโดยสมัครใจ 2 แห่ง จัดตั้งโรงบุญ ฟื้นฟูจิตใจ 3 แห่ง และจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กชั่วคราว 1 แห่ง

ผู้มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของ และเงินเพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการฯ นี้
ติดต่อได้ที่ สำนักงานอาสากาชาด ตึกสุทธาสา สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 256-4427-9 โทรสาร (02) 252-6913หมายเหตุ: สามารถขอใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทย เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved