Poj
visit our sponsor
visit our sponsor

Ploy


สารบัญ  >
คู่มือปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
โดย พ.อ.หญิง พวงจันทร์ (วีระไวทยะ) วงศ์วิเศษ


มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
เพื่อการพัฒนาสังคมไทย

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในความหมายของคำว่า "ครอบครัว" ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกของ มนุษย์ และเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสูงสุดในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต ของประเทศชาติ อันจะส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาที่ดีของสังคมและบ้านเมือง ต่อไป

ดังนั้น "มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ" จึงเกิดขึ้น ทั้งจากการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และ จากความสืบเนื่องของกิจกรรมใน "โครงการคุณแม่คุณภาพ" ที่ได้เพียรพยายามดำเนินการ ติดต่อกันมากว่า 3 ปี ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ คือ การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สตรีมี ครรภ์ มารดาที่มีบุตรอ่อนก่อนวัยเรียน และสามี เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้อง ทั้งใน การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ และการอบรมเลี้ยงดูลูกน้อยอย่างถูกวิธี การจัดทำนิตยสารและ หนังสือต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา และการให้คำแนะนำ ต่างๆ แก่คุณแม่ที่ผ่านการอบรมแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ผ่าน ทางสื่อมวลชนต่างๆ อาทิ ทางสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุ รวมทั้งการจัดอบรมความรู้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ต้องเกี่ยวข้องกับบรรดาคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทั่วประเทศ อาทิ พยาบาลผดุงครรภ์ นักโภชนาการ ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้นำความรู้นั้นไปใช้ เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมืองต่อไป

แต่กระนั้น ก็ยังมี "แม่" และครอบครัวอีกมากที่ยังไร้ซึ่งโอกาสอันดีที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะด้วย เหตุผลในด้านทุนทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาการทิ้งลูกหลังคลอด การทารุณกรรมเด็ก ปัญหาโจรขโมย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา ยาเสพติด และปัญหาโสเภณีเด็ก เป็นต้น ดังนั้น "มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ" จึงเกิดขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ส่งเสริมการศึกษาให้สตรีมีครรภ์และมารดามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตน เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของตน บุตร และบุคคลในครอบครัว

  2. ส่งเสริมความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเผยแพร่ให้ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่สถาบัน ครอบครัว เช่น การจัดกิจกรรมสัมมนา จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เป็นต้น

  3. สนองนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับบที่ 8 โดยมุ่งเน้นที่สังคมครอบครัว

  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


ความสำคัญในการมุ่งเน้นที่จะพัฒนา "คน" ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ไม่ได้เป็นเพียงการ เตรียมการขั้นแรกสำหรับทารกในการที่จะมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศ ชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแห่งความเข้าใจในความรัก ความอบอุ่น ความ สำคัญของครอบครัวให้แก่สามี ภรรยา และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่ถูกต้องให้แก่มารดาในการ ดูแลรักษาตนเอง บุตรในครรภ์และสามีให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง เพื่อ ให้เป็นอีกแรงหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมไทยของเราต่อไปด้วย

ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อให้การสนับสนุนแก่ "มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ" สามารถ ร่วมบริจาคได้โดย

  1. โอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่อนนุช บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 133-1-00382-4

  2. หรือ ส่งเช็คขีดคร่อมและขีดฆ่า (หรือผู้ถือ) สั่งจ่าย "มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ" และ ส่งมายัง "มูลนิธิ คุณแม่คุณภาพ" 2535 ชั้นลอย ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ (02) 332-6060-89 ต่อ 1122 - 5 หรือ 332-9790


"มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ" พร้อมรับการสนับสนุนจากผู้มี จิตศรัทธาทุกท่านรายชื่อคณะกรรมการ "มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ"


ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณหญิงสุภา กิจจาทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณหญิงวันทนา โรจนนิล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศ.นพ. จอมจักร จันทรสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พ.อ.หญิง คุณหญิงรัชนีกร คงอุทัยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางกมลทิพย์ หิตะนันท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางจันทนา นิลวรางกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผศ. บังอร ผลเนืองมา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง พวงจันทร์ วงศ์วิเศษ รองประธานกรรมการ

เภสัชกรหญิง อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล กรรมการและเลขานุการ

นางศิริพรรณ คงสมบูรณ์เวช กรรมการและเหรัญญิก

รศ.นพ. สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ กรรมการ

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการ

พ.อ.หญิง บุศรา อินทรทัต กรรมการ

พ.อ.หญิง วันดี ลีเลิศวราวงศ์ กรรมการ

พ.ท.หญิง กฤติยา บัวหลวงงาม กรรมการ

เภสัชกรหญิง สุมาลี แจ่มใส กรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
จากกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2540 เลขทะเบียนลำดับที่ กท 681


back
Home | ข่าวสุขภาพ | การตั้งครรภ์-การคลอด | การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | ทารกแรกเกิด - ๑ ขวบ
เด็กวัย ๑-๕ ขวบ | Working Mom | การเงินในครอบครัว | สาระน่ารู้ภายในบ้าน | Dad's Corner


maeaom@hotmail.com
Thaiparents.com 2000
All rights reserved